Lobby 1 Mitsui Garden Hotel Hiroshima (Tomaru) (3.2)