Hotel Associa Takayama Resort – Restaurant (O) (3.2)