Hotel Associa Takayama Resort – Restaurant 5 (O) (3.2)