Hotel Associa Takayama Resort – Restaurant 4 (O) (3.2)