Hotel Associa Takayama Resort – Restaurant 3 (O) (3.2)