Hotel Associa Takayama Resort – Restaurant 2 (O) (3.2)